Příroda

Krajina a příroda Kokořínska je skutečně jedinečná a důkazem mohou být i pozapomenuté názvy Dubské a Mšenské Švýcarsko, které naznačují již dávno objevené krásy zdejšího kraje. Tomu se naštěstí pro nás nevymyká ani krajina a příroda Nedvězí a jeho okolí. Zachování a ochraně jedinečnosti místní krajiny pomáhá stát vyhlášením chráněné krajinné oblasti s názvem Kokořínsko, kterou zajišťuje Správa  CHKO Kokořínsko  se sídlem v Mělníce.

Čím je krajina a příroda Kokořínska včetně Nedvězska jedinečná?

Především tím, že specifickým utvářením zemského povrchu s převahou pískovců, které se dělí a erodují vytváří hustou a nepřehlednou síť plošin a údolí, se vytvořilo množství hlubokých roklí, na jejichž hranách se tvoří řada skalních útvarů. Propustný pískovec nezachytí srážkovou vodu, takže ta se prosakuje a stéká dolů a v roklích vytváří mokřady, zkrze něž procházejí potoky, které prohlubují údolí. Tím na malém místě vzniká velmi rozmanitý charakter krajiny, ale především rostlinstva - v horních polohách, na vrcholech a plošinách porostlých borovicemi je velmi sucho, zatímco v údolích několik desítek metrů pod skalními bloky, na kterých někdy i suchomilné stromy živoří, jsou zmíněné mokřady zalesněné vodomilnými stromy, jako jsou vrby, jívy, olše a osiky.

Běžně se zde tak setkáváme s tím, že na malé ploše najdeme mnoho ekosystémů a že jednotlivé ekosystémy se mění skokovitě v patrech, podle toho, v jaké rovině zdejšího terénu se právě nacházejí.

Jedinečnému krajinnému rázu přispívá také vyrovnané zastoupením lesní a nelesní půdy díky tomu, že v 19. i 20. století do této oblasti nepronikl průmysl, a také proto, že místní krajině se v celém minulém století vyhnulo zavádění intenzivního zemědělství, protože po druhé světové válce bylo původní německé obyvatelstvo odsunuto. Původní obyvatelé, Češi i Němci, se živili převážně tradičním zemědělstvím a prací v lese a jejich náhle opuštěná a později i postátněná hospodářství se už nikdy v plné zemědělské šíři neobnovila. Navíc celá oblast byla známa svou malebností a také hojně navštěvována už v dobách mezi světovými válkami, a tak uprázdněné prostory přivábily zejména lidi z měst, kteří zde zakoupili opuštěné roubenky, opravili je a udržují dodnes, čímž byl zachován starobylý charakter místa. Roubená, typicky černobílá lidová architektura, místy vyplněná zděnými usedlostmi, které si také nesou svou charakteristickou podobu, vyniká harmonickým propojením s okolní přírodou a krajinou proto, že v této spíše chudé oblasti lidé nepodléhali dobovým módním architektonickým trendům.

https://nedvezi-kokorinsko.webnode.cz/_files/200000012-490a14a07f/018148.jpgTypický pohled na pískovcové bloky skal narušené erozí porostlé borovicí lesní.

Kokořínsko a okolí Nedvězí však nejsou jen skály a lesy. Jedním z významných  fenoménů tohoto území jsou mokřady, a to především nedaleké mokřady v nivách Liběchovky a Pšovky. Zajímavé také je, že se v této oblasti setkávají druhy žijící v horách či severských zemích s druhy vázanými na nížiny. Protože hlavním stavebním kamenem této oblasti je pískovec, označujeme souhrn geologických útvarů a na ně vázaných rostlinných a živočišných druhů termínem „pískovcový fenomén".

Prstnatec májový z mokřadů Liběchovky a Pšovky.

Jedinečnému krajinnému rázu přispívá také vyrovnané zastoupením lesní a nelesní půdy díky tomu, že v 19. i 20. století do této oblasti nepronikl průmysl, a také proto, že místní krajině se v celém minulém století vyhnulo zavádění intenzivního zemědělství, protože po druhé světové válce bylo původní německé obyvatelstvo odsunuto. Původní obyvatelé, Češi i Němci, se živili převážně tradičním zemědělstvím a prací v lese a jejich náhle opuštěná a později i postátněná hospodářství se už nikdy v plné zemědělské šíři neobnovila. Navíc celá oblast byla známa svou malebností a také hojně navštěvována už v dobách mezi světovými válkami, a tak uprázdněné prostory přivábily zejména lidi z měst, kteří zde zakoupili opuštěné roubenky, opravili je a udržují dodnes, čímž byl zachován starobylý charakter místa. Roubená, typicky černobílá lidová architektura, místy vyplněna zděnými usedlostmi, které si také nesou svou charakteristickou podobu, vyniká harmonickým propojením s okolní přírodou a krajinou proto, že v této spíše chudé oblasti lidé nepodléhali dobovým módním architektonickým trendům.

Mgr. Luboš Peterka

Zdroje:

mapa: https://kokorinsko.ochranaprirody.cz/charakteristika-oblasti/geologie/; https://melnicky.denik.cz/zpravy_region/rucni-seceni-luk-vraci-do-prirody-vzacne-orchideje.html